Politika bezpečnosti potravín

Vedenie spoločnosti DEÁK-food, s.r.o. ako aj všetci jej zamestnanci sú si vedomí dôležitosti zachovania bezpečnosti vyrábaných obaľovaných výrobkov, hlavne syrov a rezňov, skladovaných a prepravovaných potravín v rámci potravinárskeho reťazca.
Spoločnosť DEÁK-food, s.r.o. prijala záväzok zavedenia, udržiavania a zlepšovania požiadaviek normy IFS Logistics 2.2, IFS Broker 2 a FSSC ver. 4.1, plnenie legislatívy SR, interných predpisov a požiadaviek zákazníkov.

Politika spoločnosti vychádza z nasledujúcich zásad a princípov:

 • Naše výrobky, ako aj skladovanie a preprava potravín zodpovedá požiadavkám technických noriem a zákonov a aj požiadavkám na bezpečnosť potravín, vzájomne odsúhlaseným so zákazníkom.
 • Bezpečnosť vyrábaných potravín, skladovaných a prepravovaných potravín kontrolujeme vykonaním analýzy rizík, určením rozhodujúcich kontrolných bodov a kritických limitov pre rozhodujúce kontrolné body a ich monitorovaním.
  • Naša spoločnosť má vytvorené a udržiavané účinné mechanizmy internej a externej komunikácie. Komunikujeme s dodávateľmi potravín a pomocného tovaru a služieb, so zákazníkmi a s kontrolnými orgánmi štátnej správy. V rámci internej komunikácie komunikujeme so zamestnancami a tímom HACCP o veciach, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť potravín.
  • Zdravotná bezpečnosť skladovaných a prepravovaných potravín a jej sústavné zlepšovanie je cieľavedomou činnosťou a stotožňujú sa s ňou všetci zamestnanci.
  • Dodržiavanie zásad zdravotnej bezpečnosti pri príprave výroby, výrobe a skladovaní a preprave potravín ako aj ich zložiek je osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca spoločnosti.
  • Všetci zamestnanci spoločnosti sú súčasťou politiky bezpečnosti potravín a podieľajú sa na jej uskutočňovaní a napĺňaní cieľov.
  • Politika bezpečnosti potravín je pravidelne v preskúmavaná z hľadiska jej vhodnosti, dostatočnosti a účinnosti pre zavedený manažérsky systém bezpečnosti potravín.
  • Vedenie spoločnosti vytvára podmienky a poskytuje nevyhnutné zdroje na vytvorenie a činnosť tímu HACCP a plnení princípov HACCP.
  • Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou
  • Vedenie spoločnosti prijalo zodpovednosť voči životnému prostrediu a to ochranou životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania, zlepšovaním environmentálneho správania zamestnancov v spoločnosti, v prípade nákupu nových technológií realizácie v prvom rade s ohľadom na znižovanie zaťažovania životného prostredia, znižovaním tvorby odpadu, separácie a následného zhodnocovania vzniknutého odpadu, pravidelnej komunikácie so štátnymi a samosprávnymi orgánmi v oblasti environmentálneho správania sa spoločnosti v zmysle platných záväzných požiadaviek
  • Vedenie spoločnosti priebežne overuje implementáciu HACCP princípov prostredníctvom reklamácií a správ z interných a externých auditov.
  • Táto Politika spoločnosti bola vedením spoločnosti Deak-food, s.r.o. prijatá, je pre všetkých zamestnancov záväzná, vedením na všetkých stupňoch riadenia podporovaná a je v celej organizačnej štruktúre zreteľné prezentovaná.

 Našim trvalým cieľom je mať bezpečné výrobky, zabezpečiť skladovanie a prepravu potravín tak, aby potraviny zostali bezpečné a mať spokojného konzumenta.